Výročná členská schôdza

13.02.2015 12:18

Dňa 1. 3. 2015 o 14.00 v KD v Pčolinom sa bude konať Výročná členská schôdza ZO SZZP Pčoliné.


Program :      1. Otvorenie
               2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
               3. Správa o činnosti ZO za rok 2014
               4. Správa o hospodárení ZO za rok 2014
               5. Plán hlavných úloh a činnosti ZO na rok 2015
               6. Diskusia a občerstvenie
               7. Návrh na uznesenie
               8. Záver