Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

11.03.2015 14:56

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

11. marec 2015

 

 

Do dokumentácie Strategicého dokumentu – Územný plán Prešovského samosprávneho kraja môže verejnosť nahliadnuť na:

Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 

Námestie mieru 2081 92 Prešov

ako aj podať písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente najneskôr do 15 dní od zverejnenia na úradnej tabuli.

 

Vyvesené: 11.3.2015