Oznam

05.02.2015 12:58

Dňa 15.02.2015 o 15:00 hod. sa v Kultúrnom dome bude konať   Výročná členská schôdza ZO JDS v Pčolinom.

 

Program:

1.     Otvorenie

2.     Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.     Správa o činnosti za rok  2014

4.     Správa o hospodárení za rok  2014

5.     Plán práce na rok  2015

6.     Diskusia

7.     Návrh na uznesenie

8.     Záver

9.     Občerstvenie

                                                                                   Výbor ZO JDS